ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 Algemeen
Door het loutere feit van de bestelling aanvaardt de koper alle hieronder staande voorwaarden.  Zelfs indien de algemene voorwaarden van de klant bedingen bevatten die daarvan zouden afwijken, primeren steeds de voorwaarden van de verkoper.

Artikel 2 Prijs
De prijs is deze zoals op de offerte vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in structuur ervan (lonen, energie, …).  De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen.  In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. 
De contractverstrekker behoudt het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder gevolgen op te schorten indien uit door de contractverstrekker in te winnen informatie blijkt dat de contractnemer onvoldoende kredietwaardig is.
Indien in de overeenkomst voorzien is in een prijs in regie, zal het door de contractnemer verschuldigde bedrag worden bepaald door nacalculatie op basis van de bij de contractverstrekker op dat moment gangbare tarieven.
Met betrekking tot wijzigingen in de overeenkomst doorgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de contractnemer is de contractverstrekker gerechtigd alle door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de contractnemer in rekening te brengen.  Ingeval de contractverstrekker van oordeel is dat noodzakelijkerwijze meewerken dienen te worden uitgevoerd, zal zij zulks aan de contractnemer meedelen.  Tenzij de contractnemer binnen de 8 dagen na mededeling daarvan schriftelijk zijn niet-akkoord aan de contractverstrekker meedeelt, wordt de contractnemer geacht in te stemmen met de opgegeven meerwerken en overeenkomstige prijs.

Artikel 3 Uitvoering
De uitvoering van het contract geschiedt op de afgesproken plaats. Geen klachten worden meer aanvaard binnen de 2 uur na uitvoering van de handelingen.  Bijkomende schadevergoedingen  als gevolg van een rechtsgeldige klacht die binnen de netvermelde periode werd ontvangen, zijn uitgesloten. Gezien de opdracht van de verkoper erin bestaat een advies te verlenen, zullen de voorgestelde resultaten slechts indicatief gelden en draagt de verkoper slechts een middelenverbintenis.
Indien de contractnemer een schriftelijke opdrachtbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen de contractnemer heeft besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de contractnemer gewenste levertijd, en de contractnemer hierop niet binnen acht dagen reageert, wordt de contractnemer geacht akkoord te zijn gegaan met deze afwijkingen.

Artikel 4 Uitvoeringstermijn
De uitvoeringstermijn gaat in vanaf de betaling van het contractueel voorziene bedrag.  De vastgestelde uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en dus niet van bindend.  Overschrijding van opgegeven of overeengekomen levertijd kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van de contractverstrekker.  De contractnemer heeft in geval van overschrijding van de levertijd geen recht op schadevergoeding, noch het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

Artikel 5 Intellectuele eigendom
Alle documenten die de verkoper aan de koper verstrekt, inclusief de offertes en voorbereidende studies, zijn strikt vertrouwelijk en zullen door de koper niet aan derden bekend worden gemaakt behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de verkoper.  De door de verkoper verstrekte gegevens blijven de intellectuele eigendom van de verkoper en mogen door de koper slechts worden aangewend binnen het kader van de verkoopovereenkomst.  Indien zij buiten dit kader worden aangewend of medegedeeld worden aan derden zal de koper van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn die minstens gelijk is aan de prijs vermeld in de offerte, behoudens indien de verkoper een hogere schade kan aantonen.

Artikel 6 Referentielijst
De verkoper houdt zich het recht voor de in opdracht van haar klanten uitgevoerde projecten als referentie te vermelden in haar publiciteit, tenzij de klant voorafgaandelijk schriftelijk medegedeeld heeft daarmee niet akkoord te kunnen gaan.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
De verkoper behoudt zich de eigendom van de opgemaakte en afgeleverde zaken voor.  De koper verbindt zich ertoe de verkoper onmiddellijk te verwittigen in geval van calamiteiten.

Artikel 8 Uitdrukkelijk ontbindingsbeding
De verkoper heeft het recht de overeenkomst als ontbonden te aanzien, zonder ingebrekestelling en zonder enige tussenkomst van de rechter, in de volgende gevallen: bij niet betaling; bij faillissement, gerechtelijk akkoord of invereffeningstelling van de koper; in geval de koper zijn verplichtingen niet op de vervaldag naleeft; indien alles erop wijst dat de koper zijn verplichtingen niet zal naleven.  In dit geval zal naast de ontbinding van de overeenkomst een schadevergoeding verschuldigd zijn van minstens 70% van het factuurbedrag, te verhogen met alle berokkende schade.  Dezelfde vergoeding is verschuldigd door de koper indien hij de koop wenst te annuleren.  Deze annulering zal evenwel pas geldig zijn, indien zij schriftelijk is en aanvaard wordt door de verkoper.  Indien de koper met de uitvoering van zijn verbintenis tot betaling achterop is en wij hem bij aangetekende brief tot betaling hebben aangemaand, blijft de volledige gefactureerde prijs door de koper verschuldigd, verhoogd met de intresten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling.

Artikel 9 Betaling
De facturen zijn contant betaalbaar, met alle kosten ten laste van de koper, op de zetel van de verkoper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.  Het uitgeven van wissels en kwitanties brengt geen schuldvernieuwing met zich mede.  Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest aan 1% per maand ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van €50 en een maximum van €2000, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
Klachten en/of opmerkingen betreffende de facturatie dienen binnen de acht dagen op gemotiveerde wijze per aangetekende brief op de zetel van de contractverstrekker te worden bekendgemaakt.  De termijn loopt vanaf de ontvangst van de factuur, welke wordt geacht te zijn geschied op de derde dag na de factuurdatum.
De contractverstrekker heeft het recht om ten allen tijde voorschotten te vragen, ook al is zulks niet voorzien in de overeenkomst.

Artikel 10 Medewerking
De contractnemer is ertoe gehouden om aan de contractverstrekker tijdig alle informatie en stukken, met inbegrip van deze waarvan de contractnemer slechts kennis heeft tijdens de duur van de overeenkomst, te overhandigen die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.  De contractnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en de contractverstrekker kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid hebben voor eventuele schade ingevolge foutieve of onvolledige informatie meegedeeld door de contractnemer.

Artikel 11 Overmacht
Partijen zullen in geval van overmacht zoals bv oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking, lock-out, opeising, brand, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van partijen, bedrijfsstoornis, of tekortkoming vanwege de leverancier van de contractverstrekker, enz., telkens voor zover deze oorzaak niet uitsluitend van de wil van partijen afhankelijk is, steeds het recht hebben om hetzij hun verbintenissen op te schorten zolang de overmacht situatie bestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat de partijen in een van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 12 Bevoegde rechtbank
Het Belgisch recht is op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de verkoper van toepassing.  In geval van geschil is enkel de rechtbank van de zetel van de verkoper bevoegd.  De verkoper behoudt zich echter het recht voor als eiser te dagvaarden voor de Rechtbank van de zetel van de gedaagde.

Copyright © 2022 MIRCON® - Algemene voorwaarden - Disclaimer | Design by wITso